วิธีดำเนินการมาตรฐาน
Standard Operating Procedures (SOP)


แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ
1. AF/17-08/01.0 Submission Form-Clinical trials Experimental studies
2. AF/01-08/01.0 submission Form - Social/Anthropological studies
3. AF/20-08/01.0 Participant Information Sheet-for clinical trial
4. AF/19-08/01.0 Informed_Consent for clinical
5. AF/21-08/01.0 Information Sheet -Social
6. AF/03-08/01.0 Conflict of Interest and Funding Form
7. AF/22-08/02.0 Revision Memorandum and Report
8. AF/01-13/02.0 Final report (Closing Protocol)
9. AF/01-12/02.0 Progress Report Form
10. AF/02-12/02.0 Protocol Renewal and Progress Report Form
11. AF/01-11/02.0 Resubmission for Study Amendment
12. AF/16-08/02.0 Waiver of consent form
13. AF/23-08/01.0 Informed Consent form for Social
14. AF/15-08/02.0 Memorandum

เอกสารสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
1. AF/11-08/02.1 แบบเสนอโครงการด้านสังคมศาสตร์/มานุษยวิทยา (protocol)
2. AF/12-08/02.0 ข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย (การสัมภาษณ์)
3. AF/12-08/02.0 ข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย (การสังเกตการณ์)
4. AF/12-08/02.0 ข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย (การตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง)
5. AF/12-08/02.0 ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครโครงการวิจัย (การสนทนากลุ่ม)
6. AF/13-08/02.0 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (การสังเกตการณ์)
7. AF/13-08/02.0 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (การสัมภาษณ์)
8. AF/13-08/02.0 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (การสนทนากลุ่ม)
9. AF/13-08/02.0 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (ตอบแบบสอบถามตอบด้วยตนเอง)
10. AF/16-08/02.0 แบบขอรับการยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร
11. AF/22-08/02.0 แบบบันทึกการชี้แจง/แก้ไข-ก่อนออกเอกสารรับรอง

เอกสารสำหรับการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์
1. AF/01-08/02.0 แบบเสนอโครงการด้านคลินิก/ชีวเวชศาสตร์ (protocol)
2. AF/04-08/02.0 เอกสารชี้แจงข้อมูลอาสาสมัคร
3. AF/04-08/02.0 ข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย สำหรับเด็ก
4. AF/05-08/02.1 หนังสือแสดงเจตนายินยอมสำหรับผู้เข้าร่วมการวิจัย
5. AF/05-08/02.0 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยสำหรับเด็ก
6. AF/06-08/02.0 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
7. AF/07-08/01.0 ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ
8. AF/08-08/01.0 หนังสือแสดงความยินยอมการให้ใช้ศพเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
9. AF/16-08-02.0 แบบขอยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร
10. AF/22-08/02.0 แบบบันทึกการชี้แจง/แก้ไข-ก่อนออกเอกสารรับรอง
11. AF/12-08/02.0 เอกสารชี้แจง-ตอบแบบสอบถาม

เอกสารสำคัญและข้อเสนอแนะการเขียนแบบเสนอโครงการ
1. AF/14-08/02.0 บันทึกนำส่งโครงการสำหรับอาจารย์
2. AF/15-08/02.0 บันทึกนำส่งโครงการสำหรับนักศึกษา
3. AF/03-08/02.0 แบบเปิดเผยทุนวิจัยและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดแย้ง
4. หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล การเชิญชวน/เข้าถึงอาสาสมัคร
5.  คู่มือการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
6.  ข้อเสนอแนะการเขียนแบบเสนอโครงการ (protocol)
7.  ข้อเสนอแนะการเขียนเอกสารชี้แจงข้อมูลอาสาสมัคร
8.  แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับรอง (Full proposal)
9.  Suggestions for Approval of Human Research Protocol
10. AF/01-15/02.0 แบบรายงานเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย

เอกสารสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับเอกสารรับรองแล้ว
1. AF/01-11/02.0 แบบขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยที่ได้การรับรองแล้ว
2. AF/01-12/02.0 แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (สำหรับการรายงานความก้าวหน้าโครงการที่มีความเสี่ยงสูงที่จะต้องรายงานทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน)
3. AF/02-12/02.0 แบบขอต่ออายุเอกสารรับองโครงการ
4. AF/01-13/02.0 แบบรายงานสรุปผลการวิจัย/ปิดโครงการ
5. AF/01-14/02.0 แบบบันทึกรายการไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย
6. CIOMS Form รายงานเหตุไม่พึงประสงค์จากบริษัทยา CIOMS FROM
6. AF/01-16/02.0 แบบฟอร์มขอยุติโครงการก่อนกำหนด
7. AF/03-17/02.0 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่เกิดแก่อาสาสมัครในสถาบัน
8. AF/02-17/02.0 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่เกิดแก่อาสาสมัครนอกสถาบัน
9. AF/01-23/01.0 การขอสำเนาเอกสาร