วิธีดำเนินการมาตรฐาน
Standard Operating Procedures (SOP)


Fullboard Review


เอกสารสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1. AF/11-07/03.0 เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร
-
1. AF/10-07/03.0 แบบเสนอโครงการด้านสังคมศาสตร์/มานุษยวิทยา (protocol)
1. AF/10-07/03.0 submission Form - Social/Anthropological studies
2. AF/12-07/03.0 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
-
10. AF/16-08/02.0 แบบขอรับการยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร

เอกสารสำหรับการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1. AF/01-07/03.0 แบบเสนอโครงการด้านคลินิก/ชีวเวชศาสตร์ (protocol)
1. AF/01-07/03.0 Submission Form-Clinical trials Experimental studies
2. AF/04-08/02.0 เอกสารชี้แจงข้อมูลอาสาสมัคร
-
3. AF/04-08/02.0 ข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย สำหรับเด็ก
-
4. AF/05-08/02.1 หนังสือแสดงเจตนายินยอมสำหรับผู้เข้าร่วมการวิจัย
-
5. AF/05-08/02.0 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยสำหรับเด็ก
-
6. AF/06-08/02.0 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
-
7. AF/07-08/01.0 ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ
-
8. AF/08-08/01.0 หนังสือแสดงความยินยอมการให้ใช้ศพเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
-
9. AF/16-08-02.0 แบบขอยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร
-
10. AF/01-10/03.0 แบบชี้แจงและแก้ไขต่อข้อคำถามและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
-
11. AF/12-08/02.0 เอกสารชี้แจง-ตอบแบบสอบถาม


Exemption Review


ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1. AF/05-08/01.0 แบบเสนอโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบยกเว้น
1. AF/05-08/01.0 Submission Form for Exemption Research as per Suranaree University of Technology’s Announcement
2.  ประกาศ
-
3.  แบบตรวจสอบประเภทโครงการวิจัย


Expedited review


ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1. AF/10-08/01.0 แบบเสนอโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว (Expedited review)
1. AF/01-08/01.0 Submission Form for Expedited Review as per SUT’s Announcement


เอกสารสำคัญและข้อเสนอแนะการเขียนแบบเสนอโครงการ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1. AF/03-08/02.0 แบบเปิดเผยทุนวิจัยและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดแย้ง
1. AF/02-07/03.0 Conflic of Interest and Funding Form
2. หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล การเชิญชวน/เข้าถึงอาสาสมัคร
-
3.  คู่มือการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
-
4.  ข้อเสนอแนะการเขียนแบบเสนอโครงการ (protocol)
-
5.  ข้อเสนอแนะการเขียนเอกสารชี้แจงข้อมูลอาสาสมัคร
-
6.  แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับรอง (Full proposal)
-
7.  Suggestions for Approval of Human Research Protocol
-
8. AF/01-15/02.0 แบบรายงานเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย

เอกสารสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับเอกสารรับรองแล้ว
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1. AF/01-11/02.0 แบบขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยที่ได้การรับรองแล้ว
-
2. AF/01-12/02.0 แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (สำหรับการรายงานความก้าวหน้าโครงการที่มีความเสี่ยงสูงที่จะต้องรายงานทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน)
-
3. AF/02-12/02.0 แบบขอต่ออายุเอกสารรับองโครงการ
-
4. AF/01-13/02.0 แบบรายงานสรุปผลการวิจัย/ปิดโครงการ
-
5. AF/01-14/02.0 แบบบันทึกรายการไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย
-
6. CIOMS Form รายงานเหตุไม่พึงประสงค์จากบริษัทยา CIOMS FROM
-
6. AF/01-16/02.0 แบบฟอร์มขอยุติโครงการก่อนกำหนด
-
7. AF/03-17/02.0 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่เกิดแก่อาสาสมัครในสถาบัน
-
8. AF/02-17/02.0 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่เกิดแก่อาสาสมัครนอกสถาบัน
-
9. AF/01-23/01.0 การขอสำเนาเอกสาร